• / 6
  • 下载费用:1 积分  

根据压裂施工曲线判断煤层气井压后裂缝展布及产气效果

关 键 词:
根据 施工 曲线 判断 煤层 气井 裂缝 展布 效果
资源描述:
[T€eº] ÖZ,3, 1961M3,ýñ=, 1985M8†âïüA,>†HWyb1iŸ µ¥1Ý↠¤,>†âïüA,>†HW ¤b98Q˜+˜wLârTz,⪆AÁÚ,×ÁHWMÉ,Ý701. 20~ 706. 65 m,¨5. 45 m,åâï16. 57 aT,âï9. 26 a>†âï8. 46 >†H8 Ÿ£â18 Fé40. 37 Ü(é112. 1% ,†AÁ5000 ·(nm9a2 ýâï-ùÜתù/†˜:¾Ë˜wL™ÿQ˜åâïüA,¹ªåª-ÂA#FéùâïMÜ×MÄ‚v,ªùµî/†,Q˜‰”Zâïïv†®,†aFéÎÜ×(Ü×6) ,£ü‰ü%zaÉ É,‹¿_Zƒ†H‰bô¹ëkVü‰z1wLM NbV1Ýâ†wLV‘¿ûª1iŸ z„ µÕ˘,Q˜1iŸ z¥1Ýâ†/†y,>†âïüA,>†HWyb1iŸ µ¥1Ý↠¤,>†âïüA,>†HW ¤b98Q˜+˜wLârT z,⪆AÁ Ú,×ÁHWM Éåâï21. 00 M T,âï9. 0 M >†âï7. 68 >†H2 Ÿ£â14 m 3,FÆF‡é40 Ü(é110. 6%(na3 ýâïϪùoî˜:¾Ë˜wL™ÿQ˜åâïüA,¹ªåª-ÂA#Fé¨âïCoî,ŒoîKv–Bî‚ÑVåâï,ªùµî/†,Q˜‰”Zâï‚×,†aFéÎÜ×(Ü×27»202ù¦ÖZ©:ôâ@ýwL‘¿ªÝ⪉Zƒ#ÁrTZEùî6) ,‹¿_Zƒ†H‚(™‰,ÏB_‰ü%zaÉ Éaz z,‹6B_‰É O‰ Nbô¹ëkVü‰9É1wLM1µbV1Ýâ†wLV‘¿ûª1iŸ z„ µÕ˘,1iŸ z¥1Ýâ†/†y,>†âïüA,>†HWyb1iŸ µ¥1Ý↠¤,>†âïüA,>†HW ¤,98Q˜+˜wLârTBî,⪆AÁ1wLM ®,Ý717. 50~ 723. 50 m,¨6. 00 m,åâï21. 8 T,âï14. 8 b>†âï12. 85 >†HW5 m Ÿ£â5 Fé40. 0 Ü(é112. 7%(na4 ýâï-Ïùv¿åâï˜:¾Ë˜wLQ˜¿ûª¾aéØ?â,@ýwL™ÿ9Q˜åâïüA,Œ¹ªåª-ÂA#Fé¨âïCBñÚ‚,v¿åâï,?Ã@ýAUâï'åâï­oî,Q˜‰”Zâï‚×,†×ç(‚×)aFéÎÜ×(Ü×6) ,Vü‰ü% µaÉM‹ ,‹¿_Zƒ¥H‰,ŒH‰Ï9µü% É¥,yN@ýªùâï6–‚v,µHâïö†žåâï¸Íbô¹ëkVü‰Yâ†ëM1l,1wLMû1µbV1Ýâ†wLV‘â†ÎM ¤,¹ë>†âïMÚtb98Q˜+˜wLârT µ,⪆AÁM ®,Ý495. 70~ 501. 50 m,¨5. 80 m,åâï22. 00 T,âï18. 40M Pab>†âï17. 58 M >†HW3 m Ÿ£â52 Fé40. 0 Ü(é110. 6% (na5 ýâïϪùv¿åâïO6˜:¾Ë˜wLQ˜¿ûª¾aéØ#?â,@ýwL™ÿQ˜åâïüA,Œ¹ªåª-ÂA#Fé¨âïCBññÚ‚,âï‚×çOv¿åâï,ªü‰”Zâï‚×,†×(‚×)aFéÎÜ×(Ü×6) ,Vü‰ü%µ,‹¿_Zƒ‰,.Àµt菱‰b®¿Á3H‰,P@ýÏ,âÊÚ,µHržKâï(θ^â7/ïª) ,é1‚?µr4Ú,/îéC`•Y@ýÉñb‰Yâ†ëÝ©0111l,®¿¿ûª¾aéØ?â,†AVñÏ£Ái‚®bV1Ýâ†wLV‘â†Î ¤,¹ë>†âï9M Úb98Q˜+˜wLârT µ,⪆AÁM÷®,µt³É›×â,Ý702. 90~ 708. 60 m,¨5. 70 m,åâï22. 7 T,âï19. 8 b>†âï18. 53 >†âï‚üA) ,>†H3 Ÿ£â5 Fé38. 5 Ü(é19. 5% (na6 @ýwL¥‘YYV[òÕwLs,ùîôÕ˘wL™ÿ¥‘YS,]Hæ¨1Ýâ†wL™ÿvÁ‘¿ûª¥1iŸ¥Ú®,6“VÁ9VvÁ‘‰ü%¥zе(nb]wL˘a£Á?d9˘Ý|åâï( ýâï( T,âï( >†âï( Á( Á£( 6. 57 12. 50~ 13. 63 9. 26 8. 46 5000 2. 52. 00 17. 26~ 19. 61 11. 50 10. 25 3000 1. 09. 60 17. 10~ 17. 90 13. 80 13. 30 4000 1. 09. 00 16. 60~ 17. 18 15. 00 14. 69 2. 516. 00 12. 10~ 15. 82 7. 80 7. 37 4000 3. 01. 0 23. 50~ 12. 60 9. 0 7. 68 3500 0. 33. 50 24. 10~ 18. 80 15. 00 13. 88 4500 0. 23. 00 30. 57~ 21. 88 21. 80 16. 96 2200 1. 0续˘Ý|åâï( ýâï( T,âï( M >†âï( M Á( Á£( 9. 00 19. 00~ 16. 00 11. 31 10. 76 160 0 8. 09. 50 19. 50~ 12. 70 13. 56 11. 50 2. 51. 80 16. 50~ 20. 50 14. 80 12. 85 100 0 3. 26. 70 26. 70~ 15. 10 15. 50 300 0 0. 32. 00 18. 35~ 15. 28 18. 40 17. 58 160 0 3. 24. 60 28. 20~ 22. 80 18. 8 10. 54 130 0 1. 12. 00 29. 00~ 20. 00 19. 00 16. 93 2. 32. 70 34. 00~ 19. 10 19. 8 18. 53 13. 50. 32 17. 73~ 31. 44 19. 63 9. 62 780 1. 57. 30 16. 50~ 27. 90 23. 0‚ü. 03. 3 29. 60~ 20. 20 16. 60 14. 44 12. 73 论建议( 1)YVi=L|¤¥wL™ÿÐCÆ@ýwLÉ›1s,¤ž‚]˘¥@ýwLî‹¥¿ªâª‰Zƒfƒb®N,²†CÆâ@ýwLІrT¥s,Åç‚]¦ý‰ü%ZƒÅ˜¥SwL,ÏI˜wLVârTa⪆AÁa×ÁHWû1z¿ñØÕfƒb( 2)YVâ@ý¹ëS©wLsßN,ùî¤ôÕ˘wL™ÿ¥‘YS,ô‚]˘@ýwL¥‘YSVâªÁrTÉ›ßN,]Hæ¨1Ýâ†wL™ÿvÁ‘¿ûª¥1iŸ¥Ú®b¾ZEÜ100ÝQ£,˜†qv¿70%b( 3)¿Áv¿1000 Ýyp@ý†v¿6. 0 â@ýVñÏ9ÿÆA9‹a’¥4Ú,B^V[zÆ÷¥é,=^V[¿/éØ#¥@?ïb'Ólà°ù: 2010- 10- 25  :%ë29»202ù¦ÖZ©:ôâ@ýwL‘¿ªÝ⪉Zƒ#ÁrTZEùî0 0th of on on t of is of is 2011, 20( 2) : 20~ 24 , , w of to of on at a is is in w it is in In of of of By of of a is of on w 20( 2) : 25~ 29 o. , )to on 00 w by w of t he of to w of of w is By of is T he is by 00 w is 0% w 2011, 20( 2) : 30~ 34 ) , , 4 he to on of of an of of is t an of t he 2011, 20( 2) : 35~ 37 to t by in by , of of T t he is to 2011, 20( 2) : 38~ 40 o of at t he w by to y of is By of n it of in of by up Ý©011
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:根据压裂施工曲线判断煤层气井压后裂缝展布及产气效果
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-51999.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开