• / 7
  • 下载费用:1 积分  

内蒙古图牧吉油砂流化热转化反应规律

关 键 词:
内蒙古 图牧吉 油砂 流化 转化 反应 规律
资源描述:
là°ù: 2010Á[":SE1–SÐ]MÁ["( 20906103)„SE­]MSÐÁ["( 20725620)'ù»BT€:f½L,3,pVùî3,VY²ésÖý\7?#8†æ¨Zë¥ùîYßó"¦:¦Ð,3,¬ùîô,pV,VY×ɲFý#b±²Ö3ÁZë¥ùî; 010cI|: 10012011) 02Îm$²é@Ä£ÄQ‹?王, 毕研涛, 徐春明, 高金森(ÏSF²vÐ×ɲSE×ÄLi,Ø102249)K1:l˜@Ä£ÄLÂ,I³=Îm$²é¥@Ä£ÄQ‹?pb¤žKD¥Q‹Hq¹Q‹Ñ490aQ‹HW5 a£/²É10. 4a£8/²éÉ12bNKª THq/,A8ÁÖlqrž79. 87% ,^²lqrž26. 59%bÛ"m$²é@Ä£ÄQ‹Ñ¥6Ú,ÄaAÄ#²Áq9F,ƒö1Ÿ1¿×²¥=QÄb£Äª¥A8ÁÖM¿²éí],—a±Á‹c#*ûµv–¥†®,]H£BHWª,VxÞ¹xRìb¨4E©ç²éc²q„c£q,²TÂUb¾²é¹Ï©ÖÉ¥²é,µ“v¥7N´Â#@ñl˜@Ä£ÄLÂUimb¾LÂö1®É"daÉ£"daQ‹"daÁþsÖl""d„ÑeÅ"sFîbÉV1 Îm$²é¥Fî%09 14. 04 75. 87"dÊ¿Q‹¥†,¹£²éÉ›†,]¸²és£U¸É5C,É5“†9FBñϏ£C*bç5|B祣8ÆžQ‹¥Ï,–ª7F£"dóQ‹F£,€Q‹ÑržççѪ,|ð²éBQŸgÆžQ‹¥ÏbLVñÏÿÆ£•,P£8„²éð@Ä,iQ‹ª²éÉ›4bl˜@Ä£ÄLÂUi23 5 6 8 9 10 1 pr ct 12 as 3 14  THqô×ɲ¥£Ä THq,l˜@Ä£ÄLÂ-ùìL¥$,’çm$²é@Ä£ÄL¥ THq,ÂUbm$²é@Ä£ÄL THe/ of to 30 2- 10 2- 6 m L )gS 0- 3. 0 50- 150 þsZE8Áþn598,–ª¨250 ²Ð(F²Fý) 27MäöN©çFî,i¨›BBÄ)Ø,¤žòÁþ¥8s”,–ªôØX8ÿZñp¤ÁþÉäsFî,Kª9ØÄòFs¥Áqb®¿Q‹3î¥A8УÄÄ ¹ø×,yN£Äî¤A8ÁÖ,n5æ¨ÚÎ֏3000 r/ Î/֏sÖ10 –ªl"ªA8Áþië×,¨A E•50000 4. 6390 6. 9040. 16 39. 41 0. 0578 0. 0947) m ²Ð(F²Fý) 274m$²éí]Ð@Ä£ÄA8ÁÖ¥ëÜ,¦³é,©.=Î=5+²éJ] .F²ÄýÚ©ÐnÐ, 2005, 18( 4) : 31 W et J] 2005, 18( 4) : 31)[ 5]øì.²é££!sÖi=ùî[ D] .Ø:ÏSSÐùîýùî3ý, 2006.[ 6]f:¿,_‚.†D²é·44ý\Hq¥ùî[ J] .F²ÿÅÐÄý, 2008, 39( 6) : 63( on w J ] . 2008, 39( 6) : 63)[ 7]ÔÒ.m$²éϵɥ4|[ D] .võ:võØývÐ, 2007.[ 8] M H U et il in a f J] 2007, 21( 4) : 2245 9] E, S. T 530920[ P] . 1956 10] R J V, D, H V. of a U J] . 1995,75( 3) : 311 11] D, R J V, , et of in J] . 1991, 70( 11) : 1271 12] , M D, H V, et J] 1994, 38( 2) : 111 13] H V, S, D, et f in a J] . 1992, 71( 12) : 1455 14] S, H V, C, at of of J] 1991, 70( 11) : 1357 15] H V, C, K, et T of to of J] . 1992, 71 ( 12) : 2ùÎm$²é@Ä£ÄQ‹?null
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:内蒙古图牧吉油砂流化热转化反应规律
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-51501.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开