• / 6
  • 下载费用:1 下载币  

天然气水合物相图计算_杨照

关 键 词:
天然气 水合物 相图 计算
资源描述:
Bç]ÅT¨,’iÑ10- 3 ,v6Ú,7/†t], '‚M,ƒªüÑÚH, iÚ¿0. 01€10- 3 ?\ɪK¥É›,ƒÐ-륲T'BÁbV×k²TA,ºÉÏil¿10- 3 ,0ªKµBç¥]ÅT¨,7iÑ10- 3 ,®¿0¥SKT¨,PªKÎüA9F,ƒÐÈÄÐ¥©k²T^BÁ¥b²`‚( 1)²B)Ø£Ï,’Ñ ®(29¥)H,Â0i®¿10- 3 ,Ñ¥ªKÎy|VñsE7Ml;7’iÚ¿0. 10€10- 3 ,ªKÎQ7ö9Fb( 2) ÚÑ(59¥)„0i®¿0. 02€10- 3 ,Û"0i9F,ñѪKµBç¥]ÅT¨,’iÚ¿0. 02€10- 3 ,5ö\ÉÑ¥ªKb(3)0i ÚH,Û"·AÏi9F,Ñ¥ÄK]Å?ï99FbO®Ñ1ÚÑ]ÅÄK÷µæb•`I`Ó` C of 1989; 45( 7) : 636, M . of in 993;49( 9) :7463`ÙÜ©.˜ÿ?yΪK©k"d¥ùî( 1).ÄýªKÐ]¹,1993; 21(2) :18>¥é.ÈÄЩk/Œ.Ø:ØtbÐýñ,19875` H, . of of 1980;36(8): 416(là°ù`1995I `¦Ë§)``*`v, 1992M8 4. 583+ - T 0) - 36. 860 7+ 0. 180 9( 0)T< T 0`3. 315+ (0) 1. 029+ 0. 003 77( 0)``````````1) :Aÿ£, $h€6011 J/ `2):Aÿ£,$F1.6 mL/b````f W/f 0W (12)TÏ:f W¹¶£MÏ(c]Å4H)£¥d;f 0W¹M]Hq/B£¥dÿZñPµVq2rñ9Ød"”¥TÏñT¨©ž[,P­a¨¿cȳÉfƒ/£·A8"¥MÜ™9Ø:```` 13)TÏ:£·AÏiFs¥d"”;®ÿZñ°¤9Ø¥iFsd"”;iFsd"”¥ž[ñ¥ð™T¹:```p= b- a(T)V(V+ b)+ c(V- b) (14)dȳÉFs,TÏaab9Ø•nÓDq3r,ȳÉFsaab9ØT¹:````a= 2 3 f (15)````b= 23P- a 16)````c= b (17)```` €10- 8G:’ã A:”ã (18)TÏ:”; R¹Ö0öå;E¹?•”; f¹ÜȔ,f = ¹Ö0¥È09”;A¹Ö0Äq;k¹”b®¿òù†þ9ØÏP¨¥†Ê‚dB,yNȳÉFsaab9Øφʥ’çÈÁ3Plb[/^'Ó9ØφʥÊ|ð5„aab9ØT,•IbdȳÉFs¥µ19Ø,¨S=†ÊÅ(),'âï(Ñ( K),8( ?( J)b®N, aab†ÊsY¹m6bȳÉFs¥µ19Ø,’RaA†ÊsY|¹cmH,5aab/T¥9زTÐdȳÉFs¥9زTµM]¥Ô:``a= 2 10- 13 (19)``b= 23 10- 6 (20)``c= b (21)``E/k= €10- 8G:’ã A:”ã (22)'Óȳɣ·A8"¨[/†?5:``b=…23)``c =…24)``a= 2+ d (25)``…i…’ã (1 - (26)``d= (b+ x)24:’ã(27)62?–FýÐÄý```````````````?`–``ý`<````````````````````1996``Q= b+ b+ 28)``= i…29)ÂT‚98£Ï¥·³,ǹ÷i£8",50,†?5VeĹa= bd"”T(13)Ï¥9ØÂ/:`` 2ã /(1+ ã ) (30)``A= 13 2P- ã ã(31)``I = 12…iX 32)``B= 2 150€(’ã (33)``D= (1- 4. 579€10- 3t+10- 5. 8€10- 8(34)``t= 35)TÏ: D¹·4(£)¥ºÈȔ(íÔ);·4¥á(g/;·4¥s0;e¹†ÊÈ€È(e= €10- 10 k¹”(k= 6€10- 16);Ö0i¥ÈN”;”(1023)b£†þMm¥9Ø1.Mÿ9Ø®T(4)V[Až£†þ9ØÏ,³¨ž¶QMÏFd,'n51É›¶QM¥Mÿ9Ø,¤òFs¥dbƒL=^£†þ9ØÏK¯„’4¥B„b®¿BH›œ¥£†þ3îL,µV?]H,?–¥MuaAMu„AMu,.ÀYVÍ"¸u,î[‚Œ1?–î)MÿÉ›’‘„9Ø,Î1Í"¸u×£µz¥9Ø×çŸbyN,£†þML¥9Øn5?–¥MÜ™9Ø4 Ú¥1pbBtS=ôR¨¥ØE@ñq8rٖÏ®âHq/9Øáεr,Œ^ÓÏÑ„âïMÄS¶ <a¶QMî)Mÿ»‚ü’¥fƒ,B^‚?£’¹‘çMÿfƒ(+Y^ž]ÄL¸Í),=^Í"¸uד4×çlûb'ÓÏ¥Mÿ9؆s,^[×çŸsq9r¹‚,׍!9ØE@ñ,ƒ‚Ç?–î)Mÿµ’‘,7Ovv4Ú9Ø¥×çŸ,Í"¸u×g?×çlûb[/Óϐ¨¥×çŸsZETe1»bBFî¹Z¥8",/[/Ý}ìT:``) - ) (36)`` …37)[/TT¹S9´:``p - )] (38)ÏL!ðSM¹AM,5ÏL!ðSM¹M,5Zi/kib×çŸs¥9Ø„ç:n5L!ðSM¹AM(M),GT(36)a( 37)Ý}9ØÀlûbÏÜO³(MFîM])^¡@… 1 ,5ð5îL!¥Mÿ¹†B×çM;Ï¡@…1,5ð5îL!¥Mÿ¹‚×çM,7®[×çŸs¤ž¥AFî5^/B„øì9Øz´bÏn5[AM(M)¹L!MÉ›×çŸs7¤ž×ç²T,i‚iÅ"ðSMBç¹×çMb¿ML!M¹M(AM)׍ɛ×çŸs,ºµðSML!¹M„AM(×çH,ðSMŒ¹†B×çM£†þ3îL¥9ØóçÑ(âï)H,£†þ¥3îâï(Ñ)¥9ØVñ,ÂUb£†þ3îHq9Øm``of ``£†þ3îL¥9Ø:Bî[ÑT¹1M,[$T¹Wï,9Ø®T1uWÄñÑî‹¥3îâïb-Ä¥9Ø›îª,[ª3îâ若V®-Ä¥LŸ“wób9زTÐ)‚1.9زTV4a5+Õ?–‚]fƒ/£†þ3îHq¥9Ø´,L´#ç©ÊµbVÏ¥L”(|1ÓDq2r16»4ù```````````````````?`–``ý`<```````````````?–FýÐÄýB£Hq/8£†þ¥9Øʵ1). "`ÖÑS¶(K)âïS¶(M Ĕâïʵ(%)Ñʵ(%)59. 658 32 7. 78 0. 3560. 2936 31 2. 96 0. 1347. 0451 18 6. 83 0. 3868. 0817 29 2. 52 0. 07725. 389 28 2. 63 0. 1756. 5432 32 3. 53 0. 1050. 0324 20 2. 39 0. 13A 274. 6254 9 13. 58 0. 36B 273. 6086 9 4. 38 0. 12C 273. 7221 8 9. 98 0. 30D 273. 7510 6 8. 48 0. 25``1):”Ÿ÷¿1990); 2): ?–"ÖbcȳÉHq/8£†þ¥9Øʵ. ```"`Ö÷iÑS¶( K)âïS¶( ”Ĕâïʵ( %)Ñʵ( %)0 % 27042 8 26566 7 1 % 263. 7855 5 9 % 261. 94 8 % 263. 3757 5 4 % 268. 6955 6 % 272. 1845 4 272. 1845 4 0 % 266. 0912 12 270. 1114 13 3 % 267. 1012 3 55 % 267. 1012 5 . 0 N 273. 6558 4 . 1 N 274. 3849 4 5 N 272. 3137 4 0 N 273. 5629 4 ÿ:÷iÏ, 3¹:s”, 13¹’i, N(’i)¹dEç9†Ê, 1N= 1 ,Ź×s”b``m2¨'Èq9Ø¥Õ?–£†þ¥MmbVmÏV[Až9ØÄÐLĥʵa³É/Ÿ]Å4ª¥£†þÜ™L¥Mîfƒ[#M‹¥?–MÿMÄfƒb``2.²T)‚'Ó[ÿZñ¹$,²†Øª—o˜,B£/¹ª£Hq/¥£†þ¥3î/s³HqTç©,iV‹¨¿cŸ]Å4¥Hq,µ <¥a¨Ÿ,|¤ ¡i¥9ØrTbÉ7MÜ™9Øϲ†×çŸs,„ÆML9Ø,‚ÇPÍ"¸u×¥9Ø×çŸv¹4Ú,7O9?‚]Hq/£†þ3îHqÐ?–MÿMÄ­W¥1"µü’°4¥³bcJ?Hq/8£†þ¥9Øʵ. of ```"`ÖJ?i×s”ÑS¶(K)âïS¶(”ĔÑʵ(%)0 % 266. 1482 6 0. 1420 % 263. 8375 6 0. 1635 % 251. 3851 7 0. 3850 % 232. 1793 10 0. 630 % 268. 41 0. 3720 % 263. 55 0. 0935 % 252. 50 0. 2950 % 237. 42 1. 05 % 272. 23 0. 3335 % 248. 14 0. 450 % 269. 59 0. 7520 % 263. 5904 7 0. 991 10 % 268. 0403 9 0. 2220 % 264. 4115 9 0. 672 10 % 267. 9082 7 0. 2720 % 264. 2682 6 0. 373 35 % 244. 36 0. 68`ÿ: 1: 5. 96%N 219%60%73%C294%C379%79%```2: 7. 00%N213%67%C234%C393%93%```3: 5. 26%N237%90%85%C202%C380%80%b?–/ȳɷA( ¥£†þM2. ````ÿ:mÏ¥äs”¹×äs164?–FýÐÄý```````````````?`–``ý`<````````````````````1996?–/J?·A¥£†þMof ÿ:mÏ¥äs”¹×äs1˜`|`ª`ü``A¹”;a¹ÿZñ•”;£¥;b¹ÿZñ•”;c¹ÿZñ•”;C¹”;D¹«ÈȔ;·4á;e¹†ÊÈ€È;f¹ÜȔ;f i¹Fd;gE¹íklâï/V1®Ø;H W¹£¥:Ø;I¹Ö0<;k¹”;m¹£†þbÑ˘;·4s0;N a¹”;N p¹”Ĕ;p¹âï;R¹8Ȕ;r¹öå;T¹Ñ;V¹:8;w¹]?f”;:Fî;:Fî;:Fî;Ö0i¥È€”;A¹Äq;E¹?Ȕ;G¹Ö0È€9”;T¹£†þÏm˜bєУs0”­1;L¹ÄÐ];U¹d"”b`/˜S:iVUFs;jVUFs;mVUbÑ˘;wVU£;HVU$]¥£†þÖì;BVUb£†þÖìb`˜S:UÿZñ;b•`I`Ó` D. of 19902` X, of to of of 1991; 46: 3 251 C, S.A of 1982; 37( 3) :463 H, M. of 1990; 45:893 D, T. of 1983; 14:353 X, , M . A of 19947` H, C. 1959; 2: 1R?ö.íAÜ™ÐÚ<.Ø:ÄÐý<ñ,19829` L. :1982;9:1`,à¦`Ú)ýñ=`¦x°ù`1996I `¦Ë§65»16»4ù```````````````````?`–``ý`<```````````````?–FýÐÄý
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:天然气水合物相图计算_杨照
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-50738.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开