• / 6
  • 下载费用:1 积分  

天然气水合物相图计算_杨照

关 键 词:
天然气 水合物 相图 计算
资源描述:
Bç]ÅT¨,’iÑ10- 3 ,v6Ú,7/†t], '‚M,ƒªüÑÚH, iÚ¿0. 01€10- 3 ?\ɪK¥É›,ƒÐ-륲T'BÁbV×k²TA,ºÉÏil¿10- 3 ,0ªKµBç¥]ÅT¨,7iÑ10- 3 ,®¿0¥SKT¨,PªKÎüA9F,ƒÐÈÄÐ¥©k²T^BÁ¥b²`‚( 1)²B)Ø£Ï,’Ñ ®(29¥)H,Â0i®¿10- 3 ,Ñ¥ªKÎy|VñsE7Ml;7’iÚ¿0. 10€10- 3 ,ªKÎQ7ö9Fb( 2) ÚÑ(59¥)„0i®¿0. 02€10- 3 ,Û"0i9F,ñѪKµBç¥]ÅT¨,’iÚ¿0. 02€10- 3 ,5ö\ÉÑ¥ªKb(3)0i ÚH,Û"·AÏi9F,Ñ¥ÄK]Å?ï99FbO®Ñ1ÚÑ]ÅÄK÷µæb•`I`Ó` C of 1989; 45( 7) : 636, M . of in 993;49( 9) :7463`ÙÜ©.˜ÿ?yΪK©k"d¥ùî( 1).ÄýªKÐ]¹,1993; 21(2) :18>¥é.ÈÄЩk/Œ.Ø:ØtbÐýñ,19875` H, . of of 1980;36(8): 416(là°ù`1995I `¦Ë§)``*`v, 1992M8 4. 583+ - T 0) - 36. 860 7+ 0. 180 9( 0)T< T 0`3. 315+ (0) 1. 029+ 0. 003 77( 0)``````````1) :Aÿ£, $h€6011 J/ `2):Aÿ£,$F1.6 mL/b````f W/f 0W (12)TÏ:f W¹¶£MÏ(c]Å4H)£¥d;f 0W¹M]Hq/B£¥dÿZñPµVq2rñ9Ød"”¥TÏñT¨©ž[,P­a¨¿cȳÉfƒ/£·A8"¥MÜ™9Ø:```` 13)TÏ:£·AÏiFs¥d"”;®ÿZñ°¤9Ø¥iFsd"”;iFsd"”¥ž[ñ¥ð™T¹:```p= b- a(T)V(V+ b)+ c(V- b) (14)dȳÉFs,TÏaab9Ø•nÓDq3r,ȳÉFsaab9ØT¹:````a= 2 3 f (15)````b= 23P- a 16)````c= b (17)```` €10- 8G:’ã A:”ã (18)TÏ:”; R¹Ö0öå;E¹?•”; f¹ÜȔ,f = ¹Ö0¥È09”;A¹Ö0Äq;k¹”b®¿òù†þ9ØÏP¨¥†Ê‚dB,yNȳÉFsaab9Øφʥ’çÈÁ3Plb[/^'Ó9ØφʥÊ|ð5„aab9ØT,•IbdȳÉFs¥µ19Ø,¨S=†ÊÅ(),'âï(Ñ( K),8( ?( J)b®N, aab†ÊsY¹m6bȳÉFs¥µ19Ø,’RaA†ÊsY|¹cmH,5aab/T¥9زTÐdȳÉFs¥9زTµM]¥Ô:``a= 2 10- 13 (19)``b= 23 10- 6 (20)``c= b (21)``E/k= €10- 8G:’ã A:”ã (22)'Óȳɣ·A8"¨[/†?5:``b=…23)``c =…24)``a= 2+ d (25)``…i…’ã (1 - (26)``d= (b+ x)24:’ã(27)62?–FýÐÄý```````````````?`–``ý`<````````````````````1996``Q= b+ b+ 28)``= i…29)ÂT‚98£Ï¥·³,ǹ÷i£8",50,†?5VeĹa= bd"”T(13)Ï¥9ØÂ/:`` 2ã /(1+ ã ) (30)``A= 13 2P- ã ã(31)``I = 12…iX 32)``B= 2 150€(’ã (33)``D= (1- 4. 579€10- 3t+10- 5. 8€10- 8(34)``t= 35)TÏ: D¹·4(£)¥ºÈȔ(íÔ);·4¥á(g/;·4¥s0;e¹†ÊÈ€È(e= €10- 10 k¹”(k= 6€10- 16);Ö0i¥ÈN”;”(1023)b£†þMm¥9Ø1.Mÿ9Ø®T(4)V[Až£†þ9ØÏ,³¨ž¶QMÏFd,'n51É›¶QM¥Mÿ9Ø,¤òFs¥dbƒL=^£†þ9ØÏK¯„’4¥B„b®¿BH›œ¥£†þ3îL,µV?]H,?–¥MuaAMu„AMu,.ÀYVÍ"¸u,î[‚Œ1?–î)MÿÉ›’‘„9Ø,Î1Í"¸u×£µz¥9Ø×çŸbyN,£†þML¥9Øn5?–¥MÜ™9Ø4 Ú¥1pbBtS=ôR¨¥ØE@ñq8rٖÏ®âHq/9Øáεr,Œ^ÓÏÑ„âïMÄS¶ <a¶QMî)Mÿ»‚ü’¥fƒ,B^‚?£’¹‘çMÿfƒ(+Y^ž]ÄL¸Í),=^Í"¸uד4×çlûb'ÓÏ¥Mÿ9؆s,^[×çŸsq9r¹‚,׍!9ØE@ñ,ƒ‚Ç?–î)Mÿµ’‘,7Ovv4Ú9Ø¥×çŸ,Í"¸u×g?×çlûb[/Óϐ¨¥×çŸsZETe1»bBFî¹Z¥8",/[/Ý}ìT:``) - ) (36)`` …37)[/TT¹S9´:``p - )] (38)ÏL!ðSM¹AM,5ÏL!ðSM¹M,5Zi/kib×çŸs¥9Ø„ç:n5L!ðSM¹AM(M),GT(36)a( 37)Ý}9ØÀlûbÏÜO³(MFîM])^¡@… 1 ,5ð5îL!¥Mÿ¹†B×çM;Ï¡@…1,5ð5îL!¥Mÿ¹‚×çM,7®[×çŸs¤ž¥AFî5^/B„øì9Øz´bÏn5[AM(M)¹L!MÉ›×çŸs7¤ž×ç²T,i‚iÅ"ðSMBç¹×çMb¿ML!M¹M(AM)׍ɛ×çŸs,ºµðSML!¹M„AM(×çH,ðSMŒ¹†B×çM£†þ3îL¥9ØóçÑ(âï)H,£†þ¥3îâï(Ñ)¥9ØVñ,ÂUb£†þ3îHq9Øm``of ``£†þ3îL¥9Ø:Bî[ÑT¹1M,[$T¹Wï,9Ø®T1uWÄñÑî‹¥3îâïb-Ä¥9Ø›îª,[ª3îâ若V®-Ä¥LŸ“wób9زTÐ)‚1.9زTV4a5+Õ?–‚]fƒ/£†þ3îHq¥9Ø´,L´#ç©ÊµbVÏ¥L”(|1ÓDq2r16»4ù```````````````````?`–``ý`<```````````````?–FýÐÄýB£Hq/8£†þ¥9Øʵ1). "`ÖÑS¶(K)âïS¶(M Ĕâïʵ(%)Ñʵ(%)59. 658 32 7. 78 0. 3560. 2936 31 2. 96 0. 1347. 0451 18 6. 83 0. 3868. 0817 29 2. 52 0. 07725. 389 28 2. 63 0. 1756. 5432 32 3. 53 0. 1050. 0324 20 2. 39 0. 13A 274. 6254 9 13. 58 0. 36B 273. 6086 9 4. 38 0. 12C 273. 7221 8 9. 98 0. 30D 273. 7510 6 8. 48 0. 25``1):”Ÿ÷¿1990); 2): ?–"ÖbcȳÉHq/8£†þ¥9Øʵ. ```"`Ö÷iÑS¶( K)âïS¶( ”Ĕâïʵ( %)Ñʵ( %)0 % 27042 8 26566 7 1 % 263. 7855 5 9 % 261. 94 8 % 263. 3757 5 4 % 268. 6955 6 % 272. 1845 4 272. 1845 4 0 % 266. 0912 12 270. 1114 13 3 % 267. 1012 3 55 % 267. 1012 5 . 0 N 273. 6558 4 . 1 N 274. 3849 4 5 N 272. 3137 4 0 N 273. 5629 4 ÿ:÷iÏ, 3¹:s”, 13¹’i, N(’i)¹dEç9†Ê, 1N= 1 ,Ź×s”b``m2¨'Èq9Ø¥Õ?–£†þ¥MmbVmÏV[Až9ØÄÐLĥʵa³É/Ÿ]Å4ª¥£†þÜ™L¥Mîfƒ[#M‹¥?–MÿMÄfƒb``2.²T)‚'Ó[ÿZñ¹$,²†Øª—o˜,B£/¹ª£Hq/¥£†þ¥3î/s³HqTç©,iV‹¨¿cŸ]Å4¥Hq,µ <¥a¨Ÿ,|¤ ¡i¥9ØrTbÉ7MÜ™9Øϲ†×çŸs,„ÆML9Ø,‚ÇPÍ"¸u×¥9Ø×çŸv¹4Ú,7O9?‚]Hq/£†þ3îHqÐ?–MÿMÄ­W¥1"µü’°4¥³bcJ?Hq/8£†þ¥9Øʵ. of ```"`ÖJ?i×s”ÑS¶(K)âïS¶(”ĔÑʵ(%)0 % 266. 1482 6 0. 1420 % 263. 8375 6 0. 1635 % 251. 3851 7 0. 3850 % 232. 1793 10 0. 630 % 268. 41 0. 3720 % 263. 55 0. 0935 % 252. 50 0. 2950 % 237. 42 1. 05 % 272. 23 0. 3335 % 248. 14 0. 450 % 269. 59 0. 7520 % 263. 5904 7 0. 991 10 % 268. 0403 9 0. 2220 % 264. 4115 9 0. 672 10 % 267. 9082 7 0. 2720 % 264. 2682 6 0. 373 35 % 244. 36 0. 68`ÿ: 1: 5. 96%N 219%60%73%C294%C379%79%```2: 7. 00%N213%67%C234%C393%93%```3: 5. 26%N237%90%85%C202%C380%80%b?–/ȳɷA( ¥£†þM2. ````ÿ:mÏ¥äs”¹×äs164?–FýÐÄý```````````````?`–``ý`<````````````````````1996?–/J?·A¥£†þMof ÿ:mÏ¥äs”¹×äs1˜`|`ª`ü``A¹”;a¹ÿZñ•”;£¥;b¹ÿZñ•”;c¹ÿZñ•”;C¹”;D¹«ÈȔ;·4á;e¹†ÊÈ€È;f¹ÜȔ;f i¹Fd;gE¹íklâï/V1®Ø;H W¹£¥:Ø;I¹Ö0<;k¹”;m¹£†þbÑ˘;·4s0;N a¹”;N p¹”Ĕ;p¹âï;R¹8Ȕ;r¹öå;T¹Ñ;V¹:8;w¹]?f”;:Fî;:Fî;:Fî;Ö0i¥È€”;A¹Äq;E¹?Ȕ;G¹Ö0È€9”;T¹£†þÏm˜bєУs0”­1;L¹ÄÐ];U¹d"”b`/˜S:iVUFs;jVUFs;mVUbÑ˘;wVU£;HVU$]¥£†þÖì;BVUb£†þÖìb`˜S:UÿZñ;b•`I`Ó` D. of 19902` X, of to of of 1991; 46: 3 251 C, S.A of 1982; 37( 3) :463 H, M. of 1990; 45:893 D, T. of 1983; 14:353 X, , M . A of 19947` H, C. 1959; 2: 1R?ö.íAÜ™ÐÚ<.Ø:ÄÐý<ñ,19829` L. :1982;9:1`,à¦`Ú)ýñ=`¦x°ù`1996I `¦Ë§65»16»4ù```````````````````?`–``ý`<```````````````?–FýÐÄý
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:天然气水合物相图计算_杨照
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-50738.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开