• / 140
  • 下载费用:20 下载币  

API SPEC 5B-2008

关 键 词:
API SPEC 2008
资源描述:
Í°»½·º·½¿¬·±² º±® ̸®»¿¼·²¹ô Ù¿«¹·²¹ ¿²¼ ̸®»¿¼ ײ­°»½¬·±²±º Ý¿­·²¹ô Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Ô·²» з°» ̸®»¿¼­ßÐ× ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ëÞÚ×ÚÌÛÛÒÌØ ÛÜ×Ì×ÑÒô ßÐÎ×Ô îððèÛÚÚÛÝÌ×ÊÛ ÜßÌÛæ ÑÝÌÑÞÛÎ ïô îððèݱ°§®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro §®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro ½·º·½¿¬·±² º±® ̸®»¿¼·²¹ôÙ¿«¹·²¹ ¿²¼ ̸®»¿¼ ײ­°»½¬·±²±º Ý¿­·²¹ô Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Ô·²»Ð·°» ̸®»¿¼­Ë°­¬®»¿³ Í»¹³»²¬ßÐ× ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ëÞÚ×ÚÌÛÛÒÌØ ÛÜ×Ì×ÑÒô ßÐÎ×Ô îððèÛÚÚÛÝÌ×ÊÛ ÜßÌÛæ ÑÝÌÑÞÛÎ ïô îððèݱ°§®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro ½·¿´ Ò±¬»­ßÐ× °«¾´·½¿¬·±²­ ²»½»­­¿®·´§ ¿¼¼®»­­ °®±¾´»³­ ±º ¿ ¹»²»®¿´ ²¿¬«®»ò É·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± °¿®¬·½«´¿® ½·®½«³­¬¿²½»­ô ´±½¿´ô ­¬¿¬»ô ¿²¼ º»¼ó»®¿´ ´¿©­ ¿²¼ ®»¹«´¿¬·±²­ ­¸±«´¼ ¾» ®»ª·»©»¼òÒ»·¬¸»® ßÐ× ²±® ¿²§ ±º ßÐ׎­ »³°´±§»»­ô ­«¾½±²¬®¿½¬±®­ô ½±²­«´¬¿²¬­ô ½±³³·¬¬»»­ô ±® ±¬¸»® ¿­­·¹²»»­ ³¿µ» ¿²§ ©¿®®¿²¬§ ±® ®»°®»ó­»²¬¿¬·±²ô »·¬¸»® »¨°®»­­ ±® ·³°´·»¼ô ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± ¬¸» ¿½½«®¿½§ô ½±³°´»¬»²»­­ô ±® «­»º«´²»­­ ±º ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ½±²¬¿·²»¼ ¸»®»·²ô±® ¿­­«³» ¿²§ ´·¿¾·´·¬§ ±® ®»­°±²­·¾·´·¬§ º±® ¿²§ «­»ô ±® ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ­«½¸ «­»ô ±º ¿²§ ·²º±®³¿¬·±² ±® °®±½»­­ ¼·­½´±­»¼ ·² ¬¸·­ °«¾ó´·½¿¬·±²ò Ò»·¬¸»® ßÐ× ²±® ¿²§ ±º ßÐ׎­ »³°´±§»»­ô ­«¾½±²¬®¿½¬±®­ô ½±²­«´¬¿²¬­ô ±® ±¬¸»® ¿­­·¹²»»­ ®»°®»­»²¬ ¬¸¿¬ «­» ±º ¬¸·­ °«¾´·ó½¿¬·±² ©±«´¼ ²±¬ ·²º®·²¹» «°±² °®·ª¿¬»´§ ±©²»¼ ®·¹¸¬­òßÐ× °«¾´·½¿¬·±²­ ³¿§ ¾» «­»¼ ¾§ ¿²§±²» ¼»­·®·²¹ ¬± ¼± ­±ò Ûª»®§ »ºº±®¬ ¸¿­ ¾»»² ³¿¼» ¾§ ¬¸» ײ­¬·¬«¬» ¬± ¿­­«®» ¬¸» ¿½½«®¿½§ ¿²¼®»´·¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ¼¿¬¿ ½±²¬¿·²»¼ ·² ¬¸»³å ¸±©»ª»®ô ¬¸» ײ­¬·¬«¬» ³¿µ»­ ²± ®»°®»­»²¬¿¬·±²ô ©¿®®¿²¬§ô ±® ¹«¿®¿²¬»» ·² ½±²²»½¬·±² ©·¬¸¬¸·­ °«¾´·½¿¬·±² ¿²¼ ¸»®»¾§ »¨°®»­­´§ ¼·­½´¿·³­ ¿²§ ´·¿¾·´·¬§ ±® ®»­°±²­·¾·´·¬§ º±® ´±­­ ±® ¼¿³¿¹» ®»­«´¬·²¹ º®±³ ·¬­ «­» ±® º±® ¬¸»ª·±´¿¬·±² ±º ¿²§ ¿«¬¸±®·¬·»­ ¸¿ª·²¹ ¶«®·­¼·½¬·±² ©·¬¸ ©¸·½¸ ¬¸·­ °«¾´·½¿¬·±² ³¿§ ½±²º´·½¬òßÐ× °«¾´·½¿¬·±²­ ¿®» °«¾´·­¸»¼ ¬± º¿½·´·¬¿¬» ¬¸» ¾®±¿¼ ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ±º °®±ª»²ô ­±«²¼ »²¹·²»»®·²¹ ¿²¼ ±°»®¿¬·²¹ °®¿½¬·½»­ò ̸»­»°«¾´·½¿¬·±²­ ¿®» ²±¬ ·²¬»²¼»¼ ¬± ±¾ª·¿¬» ¬¸» ²»»¼ º±® ¿°°´§·²¹ ­±«²¼ »²¹·²»»®·²¹ ¶«¼¹³»²¬ ®»¹¿®¼·²¹ ©¸»² ¿²¼ ©¸»®» ¬¸»­» °«¾ó´·½¿¬·±²­ ­¸±«´¼ ¾» «¬·´·¦»¼ò ̸» º±®³«´¿¬·±² ¿²¼ °«¾´·½¿¬·±² ±º ßÐ× °«¾´·½¿¬·±²­ ·­ ²±¬ ·²¬»²¼»¼ ·² ¿²§ ©¿§ ¬± ·²¸·¾·¬ ¿²§±²»º®±³ «­·²¹ ¿²§ ±¬¸»® °®¿½¬·½»­òß²§ ³¿²«º¿½¬«®»® ³¿®µ·²¹ »¯«·°³»²¬ ±® ³¿¬»®·¿´­ ·² ½±²º±®³¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ³¿®µ·²¹ ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¿² ßÐ× ­¬¿²¼¿®¼ ·­ ­±´»´§®»­°±²­·¾´» º±® ½±³°´§·²¹ ©·¬¸ ¿´´ ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸¿¬ ­¬¿²¼¿®¼ò ßÐ× ¼±»­ ²±¬ ®»°®»­»²¬ô ©¿®®¿²¬ô ±® ¹«¿®¿²¬»» ¬¸¿¬­«½¸ °®±¼«½¬­ ¼± ·² º¿½¬ ½±²º±®³ ¬± ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ßÐ× ­¬¿²¼¿®¼òß´´ ®·¹¸¬­ ®»­»®ª»¼ò Ò± °¿®¬ ±º ¬¸·­ ©±®µ ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ô ­¬±®»¼ ·² ¿ ®»¬®·»ª¿´ ­§­¬»³ô ±® ¬®¿²­³·¬¬»¼ ¾§ ¿²§ ³»¿²­ô »´»½¬®±²·½ô³»½¸¿²·½¿´ô °¸±¬±½±°§·²¹ô ®»½±®¼·²¹ô ±® ±¬¸»®©·­»ô ©·¬¸±«¬ °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·­­·±² º®±³ ¬¸» °«¾´·­¸»®ò ݱ²¬¿½¬ ¬¸» Ы¾´·­¸»®ô ßÐ× Ð«¾´·­¸·²¹ Í»®ª·½»­ô ïîîð Ô Í¬®»»¬ô ÒòÉòô É¿­¸·²¹¬±²ô ÜòÝò îðððëòݱ°§®·¹¸¬ w îððè ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬»Ý±°§®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro »©±®¼Ò±¬¸·²¹ ½±²¬¿·²»¼ ·² ¿²§ ßÐ× °«¾´·½¿¬·±² ·­ ¬± ¾» ½±²­¬®«»¼ ¿­ ¹®¿²¬·²¹ ¿²§ ®·¹¸¬ô ¾§ ·³°´·½¿¬·±² ±® ±¬¸»®©·­»ô º±® ¬¸» ³¿²«º¿½ó¬«®»ô ­¿´»ô ±® «­» ±º ¿²§ ³»¬¸±¼ô ¿°°¿®¿¬«­ô ±® °®±¼«½¬ ½±ª»®»¼ ¾§ ´»¬¬»®­ °¿¬»²¬ò Ò»·¬¸»® ­¸±«´¼ ¿²§¬¸·²¹ ½±²¬¿·²»¼ ·² ¬¸» °«¾´·½¿ó¬·±² ¾» ½±²­¬®«»¼ ¿­ ·²­«®·²¹ ¿²§±²» ¿¹¿·²­¬ ´·¿¾·´·¬§ º±® ·²º®·²¹»³»²¬ ±º ´»¬¬»®­ °¿¬»²¬ò̸·­ ¼±½«³»²¬ ©¿­ °®±¼«½»¼ «²¼»® ßÐ× ­¬¿²¼¿®¼·¦¿¬·±² °®±½»¼«®»­ ¬¸¿¬ »²­«®» ¿°°®±°®·¿¬» ²±¬·º·½¿¬·±² ¿²¼ °¿®¬·½·°¿¬·±² ·² ¬¸»¼»ª»´±°³»²¬¿´ °®±½»­­ ¿²¼ ·­ ¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ¿² ßÐ× ­¬¿²¼¿®¼ò Ï«»­¬·±²­ ½±²½»®²·²¹ ¬¸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ±º ¬¸» ½±²¬»²¬ ±º ¬¸·­ °«¾´·ó½¿¬·±² ±® ½±³³»²¬­ ¿²¼ ¯«»­¬·±²­ ½±²½»®²·²¹ ¬¸» °®±½»¼«®»­ «²¼»® ©¸·½¸ ¬¸·­ °«¾´·½¿¬·±² ©¿­ ¼»ª»´±°»¼ ­¸±«´¼ ¾» ¼·®»½¬»¼ ·²©®·¬·²¹ ¬± ¬¸» Ü·®»½¬±® ±º ͬ¿²¼¿®¼­ô ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬»ô ïîîð Ô Í¬®»»¬ô ÒòÉòô É¿­¸·²¹¬±²ô ÜòÝò îðððëò λ¯«»­¬­ º±®°»®³·­­·±² ¬± ®»°®±¼«½» ±® ¬®¿²­´¿¬» ¿´´ ±® ¿²§ °¿®¬ ±º ¬¸» ³¿¬»®·¿´ °«¾´·­¸»¼ ¸»®»·² ­¸±«´¼ ¿´­± ¾» ¿¼¼®»­­»¼ ¬± ¬¸» ¼·®»½¬±®òÙ»²»®¿´´§ô ßÐ× ­¬¿²¼¿®¼­ ¿®» ®»ª·»©»¼ ¿²¼ ®»ª·­»¼ô ®»¿ºº·®³»¼ô ±® ©·¬¸¼®¿©² ¿¬ ´»¿­¬ »ª»®§ º·ª» §»¿®­ò ß ±²»ó¬·³» »¨¬»²­·±² ±º «°¬± ¬©± §»¿®­ ³¿§ ¾» ¿¼¼»¼ ¬± ¬¸·­ ®»ª·»© ½§½´»ò ͬ¿¬«­ ±º ¬¸» °«¾´·½¿¬·±² ½¿² ¾» ¿­½»®¬¿·²»¼ º®±³ ¬¸» ßÐ× Í¬¿²¼¿®¼­ Ü»°¿®¬³»²¬ô¬»´»°¸±²» øîðî÷ êèîóèðððò ß ½¿¬¿´±¹ ±º ßÐ× °«¾´·½¿¬·±²­ ¿²¼ ³¿¬»®·¿´­ ·­ °«¾´·­¸»¼ ¿²²«¿´´§ ¿²¼ «°¼¿¬»¼ ¯«¿®¬»®´§ ¾§ ßÐ×ô ïîîðÔ Í¬®»»¬ô ÒòÉòô É¿­¸·²¹¬±²ô ÜòÝò îðððëòÍ«¹¹»­¬»¼ ®»ª·­·±²­ ¿®» ·²ª·¬»¼ ¿²¼ ­¸±«´¼ ¾» ­«¾³·¬¬»¼ ¬± ¬¸» ͬ¿²¼¿®¼­ ¿²¼ Ы¾´·½¿¬·±²­ Ü»°¿®¬³»²¬ô ßÐ×ô ïîîð Ô Í¬®»»¬ô ÒÉôÉ¿­¸·²¹¬±²ô ÜòÝò îðððëô ­¬¿²¼¿®¼­à¿°·ò±®¹òͬ¿²¼¿®¼­ ®»º»®»²½»¼ ¸»®»·² ³¿§ ¾» ®»°´¿½» ¾§ ±¬¸»® ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ±® ²¿¬·±²¿´ ­¬¿²¼¿®¼­ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» ­¸±©² ¬± ³»»¬ ±® »¨½»»¼ ¬¸»®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸» ®»º»®»²½»¼ ­¬¿²¼¿®¼ò ̸·­ º·º¬»»²¬¸ »¼·¬·±² ±º ßÐ× Í°»½ ëÞ ½±²¬¿·²­ ¬¸» º±´´±©·²¹ ½¸¿²¹»­ ¬± ¬¸» °®»ª·±«­ »¼·¬·±²æ‹ß¼¼»²¼«³ ïô Ó¿®½¸ îððìô ¿²¼ Û®®¿¬¿ô ß°®·´ çô ïççèô ±º ¬¸» º±«®¬»»²¬¸ »¼·¬·±² ¿®» ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸» ¬»¨¬ò‹ß¼¼»¼ ÍÎîî ·² ß°°»²¼·¨ Üò‹Ò»© ³»¬®·½ ¬¿¾´»­ ¿¼¼»¼ ·² ß°°»²¼·¨ Ûò‹Ò»© ³»¬®·½ ¼®¿©·²¹­ ¿¼¼»¼ ·² ß°°»²¼·¨ Úò‹Ì»¨¬ º±®³¿¬¬»¼ ¬± ¿ ­·²¹´» ½±´«³²ò‹Ó±ª»¼ Û¨¬®»³»óÔ·²» Ý¿­·²¹ ¬± ß°°»²¼·¨ Ùò‹Ý¸¿²¹»¼ з² ݸ¿³º»® ß²¹´» º®±³ êë ¬± êð øß¹»²¼¿ ׬»³ íðêé÷ò‹ß¼¼·¬·±²¿´ »¼·¬±®·¿´ ·¬»³­ò···Ý±°§®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro §®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro ¬»²¬­Ð¿¹»ïͽ±°» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïòïݱª»®¿¹» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïòîײ­°»½¬·±²ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïòíѬ¸»® λ¯«·®»³»²¬­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîλº»®»²½»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîòïÙ»²»®¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîòîλ¯«·®»³»²¬­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïíÜ»º·²·¬·±²­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïì̸®»¿¼ Ü·³»²­·±²­ ¿²¼ ̱´»®¿²½»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îìòïÔ·²» з°»ô α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îë̸®»¿¼ ײ­°»½¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîëòïÔ·²» з°»ô α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîêÙ¿«¹·²¹ Ю¿½¬·½»ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íêêòïÔ·²» з°»ô α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íêéÙ¿«¹» Í°»½·º·½¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íçéòïÔ·²» з°»ô α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íçèßÐ× Ù¿«¹» Ý»®¬·º·½¿¬·±²ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëêèòïÔ·²» з°»ô α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ô ¿²¼ Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëêç̸®»¿¼ Ó¿®µ·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëéß°°»²¼·¨ ß ×²­¬®«½¬·±²­ º±® ͸·°³»²¬ ±º Ó¿­¬»® Ù¿«¹»­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçß°°»²¼·¨ Þ Ó¿®µ·²¹ ײ­¬®«½¬·±²­ º±® ßÐ× Ô·½»²­»»­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êïß°°»²¼·¨ Ý ßÐ× Ù¿«¹» Ý»®¬·º·½¿¬·±² ß¹»²½§ λ¯«·®»³»²¬­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êíß°°»²¼·¨ Ü Í«°°´»³»²¬¿®§ λ¯«·®»³»²¬­ øÒ±®³¿¬·ª»÷ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êëß°°»²¼·¨ Û Ì¿¾´»­ ·² ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ˲·¬­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êçß°°»²¼·¨ Ú Ú·¹«®»­ ·² ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ˲·¬­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çïß°°»²¼·¨ Ù Û¨¬®»³»óÔ·²» Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çéÚ·¹«®»­ïÔ·²» з°» ̸®»¿¼ Ú±®³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëîÞ¿­·½ Ü·³»²­·±²­ ±º Ô·²» з°» ̸®»¿¼ Ø¿²¼óÌ·¹¸¬ Ó¿µ»óË°ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëíÞ¿­·½ Ü·³»²­·±²­ ±º Ý¿­·²¹ α«²¼ ̸®»¿¼­ Ø¿²¼óÌ·¹¸¬ Ó¿µ»óË° ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èìÝ¿­·²¹ α«²¼ ̸®»¿¼ Ú±®³ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èëÞ¿­·½ Ü·³»²­·±²­ ±º Þ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ̸®»¿¼­ Ø¿²¼óÌ·¹¸¬ Ó¿µ»óË°ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîêÞ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ̸®»¿¼ Ú±®³ ¿²¼ Ü·³»²­·±²­‰º±® Ý¿­·²¹ Í·¦»­ ìïñî ¬¸®±«¹¸ ïííñè ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïíéÞ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ̸®»¿¼ Ú±®³ ¿²¼ Ü·³»²­·±²­‰º±® Ý¿­·²¹ Í·¦»­ ïê ¿²¼ Ô¿®¹»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïìèÞ¿­·½ Ü·³»²­·±²­ ±º Ì«¾·²¹ α«²¼ ̸®»¿¼­ Ø¿²¼óÌ·¹¸¬ Ó¿µ»óË° ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïéçÌ«¾·²¹ α«²¼ ̸®»¿¼ Ú±®³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïéªÝ±°§®·¹¸¬ ß³»®·½¿² 묮±´»«³ ײ­¬·¬«¬» Ю±ª·¼»¼ ¾§ ×ØÍ «²¼»® ´·½»²­» ©·¬¸ ßÐ× Ò±¬ º±® λ­¿´»Ò± ®»°®±¼«½¬·±² ±® ²»¬©±®µ·²¹ °»®³·¬¬»¼ ©·¬¸±«¬ ´·½»²­» º®±³ ×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóro »ïð̧°·½¿´ Û¨¬»®²¿´ó̸®»¿¼ Ì¿°»® Ù¿«¹»ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îëï ̧°·½¿´ ײ¬»®²¿´ó̸®»¿¼ Ì¿°»® Ù¿«¹» º±® ̸®»¿¼­ ·² Í·¦»­ ìïñî ¿²¼ Ô¿®¹»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îëïî̧°·½¿´ ײ¬»®²¿´ó̸®»¿¼ Ì¿°»® Ù¿«¹» º±® ̸®»¿¼­ ·² Í·¦»­ ͳ¿´´»® ¬¸¿² ìïñîò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îêïí̧°·½¿´ Ϋ²óÑ«¬ Ù¿«¹» º±® Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îêïì̧°·½¿´ Ô»¿¼ Ù¿«¹»­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îèïȩ̈°·½¿´ ̸®»¿¼ Ø»·¹¸¬ Ù¿«¹»­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íðïȩ̂°·½¿´ ̸®»¿¼ Ø»·¹¸¬ Ù¿«¹» º±® ײ¬»®²¿´ ̸®»¿¼­ ·² Ò±³·²¿´ Í·¦»­ ͳ¿´´»® ¬¸¿² í ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íðïȩ́°·½¿´ ̸®»¿¼óݱ²¬±«® Ó·½®±­½±°» º±® Ó»¿­«®·²¹ ̸®»¿¼ ß²¹´» ¿²¼ ݸ»½µ·²¹ ̸®»¿¼ Ú±®³ò ò ò ò ò íïïȩ̀°·½¿´ Í·²¹´» Ü·¿´ Ù¿«¹» º±® Þ«¬¬®»­­ ̸®»¿¼­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ííïç̧°·½¿´ ݸ»½µ з»½»­ º±® Í»¬¬·²¹ Ü·¿´ Ù¿«¹»­ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ííîð̧°·½¿´ Ó¿½¸·²» º±® ݸ»½µ·²¹ ݱ«°´·²¹ó̸®»¿¼ ß´·¹²³»²¬ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íìîï̧°·½¿´ ß°°´·½¿¬·±² ±º ݱ«°´·²¹ó̸®»¿¼ ß´·¹²³»²¬ Ù¿«¹» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íëîîÙ¿«¹·²¹ Ю¿½¬·½» º±® Ô·²» з°» ̸®»¿¼­ ¿²¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ α«²¼ ̸®»¿¼Ø¿²¼óÌ·¹¸¬ ß­­»³¾´§ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íéîíÙ¿«¹·²¹ Ю¿½¬·½» º±® Þ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ̸®»¿¼­ Ø¿²¼óÌ·¹¸¬ ß­­»³¾´§ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íéîìݱ³°¿®·­±² ±º Ô·²» з°» Ù¿«¹»­ Ó¿¼» Í«¾­»¯«»²¬ ¬± ïçìð ¿²¼ Ù¿«¹»­ Ó¿¼» Ю·±® ¬± ïçìðò ò ò ò ò ò ìðîë̸®»¿¼ Ù¿«¹» º±® Ô·²» з°» ¿²¼ α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ììîê̸®»¿¼ Ù¿«¹» º±® Þ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ììîéÙ¿«¹» ̸®»¿¼ Ú±®³ º±® Ô·²» з°» ¿²¼ α«²¼ ̸®»¿¼ Ý¿­·²¹ ¿²¼ Ì«¾·²¹ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìëîèÙ¿«¹» ̸®»¿¼ Ú±®³ ¿²¼ Ü·³»²­·±²­ º±® Þ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìëîçÙ¿«¹» ̸®»¿¼ Ú±®³ ¿²¼ Ü·³»²­·±²­ º±® Þ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìêíðÞ±´¬ Ý·®½´»­ ¿²¼ Þ¿½µóË° д¿¬» Ü·³»²­·±²­ º±® Ô·²» з°»ô Þ«¬¬®»­­ Ý¿­·²¹ ¿²¼ ͸±®¬ ±®Ô±²¹ α«²¼ Ý¿­·²¹ Ó¿­¬»® д«¹ Ù¿«¹»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìêÜïÞ¿­·½ Ü·³»²­·±² ±º б©»® Ì·¹¸¬ Ó¿µ»óË°ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êëÜîÍÎîî Ý¿­·²¹ α«²¼ ̸®»¿¼ Ú±®³ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:API SPEC 5B-2008
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-16895.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开